Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Przemiany w rolnictwie – współczesne wyzwania ekonomiczne, środowiskowe i społeczne

KONFERENCJA NAUKOWA

Przemiany w rolnictwie – współczesne wyzwania ekonomiczne, środowiskowe i społeczne

Z okazji Jubileuszu 70-lecia

Prof. dr hab. Henryka Runowskiego

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konferencji, która będzie stanowić okazję do wyrażenia uznania dla Szanownego Jubilata i jego dorobku!

DANE UCZESTNIKA
(To pytanie jest wymagane)
Imię
(To pytanie jest wymagane)
Nazwisko
(To pytanie jest wymagane)
Stopień/tytuł naukowy
(To pytanie jest wymagane)
E-mail
Telefon
(To pytanie jest wymagane)
Instytucja
(To pytanie jest wymagane)
Nazwa instytucji
(To pytanie jest wymagane)
Wydział/instytut/jednostka
DANE KORESPONDENCYJNE
(To pytanie jest wymagane)
Ulica, nr budynku
(To pytanie jest wymagane)
Kod pocztowy
(To pytanie jest wymagane)
Miejscowość
DEKLARACJA UDZIAŁU
(To pytanie jest wymagane)
Deklaracja udziału
(To pytanie jest wymagane)
Proszę podać tytuł referatu
OŚWIADCZENIE
(To pytanie jest wymagane)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym na Konferencję Naukową "Przemiany w rolnictwie – współczesne wyzwania ekonomiczne, środowiskowe i społeczne" organizowaną przez Katedrę Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw w Instytucie Ekonomii i Finansów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w dniu 18 kwietnia 2023 r. 

Zgodnie z Art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”), informuję, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, zwana dalej „Administratorem”;
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz wykonywaniem praw przez osoby, których dane dotyczą, przysługujących na mocy RODO pod adresem e-mail: iod@sggw.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe pozyskane w związku z III Międzynarodową Konferencją Naukową „Gospodarka żywnościowa w dobie kryzysu”, będą przetwarzane na podstawie: art. 6 ust.1 lit. b) RODO - w celu realizacji w/w usługi oraz realizacji prawnie uzasadnionych interesów przez Administratora, art. 6 ust.1 lit. c) RODO - w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
  4. Odbiorcami państwa danych będą podmioty i organy, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, oraz podmioty, którym Administrator powierzy ich przetwarzanie na podstawie stosownej umowy w związku ze świadczonymi przez w/w podmiot usługami na rzecz Administratora, a gwarantującymi należytą realizację celów, o których mowa w pkt c) powyżej;
  5. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do w/w danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  6. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, na terytorium RP organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  7. Podanie przez Pani /Pana danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do organizacji konferencji.
  8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, oraz nie będą poddawane profilowaniu.