Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

SKAD 2022

Formularz zgłoszeniowy

 

XXXI KONFERENCJI NAUKOWEJ SEKCJI KLASYFIKACJI
I ANALIZY DANYCH PTS

(XXXVI Konferencja Taksonomiczna) 

która odbędzie w Warszawie w dniach

 7 – 8 WRZEŚNIA 2022 r.

DANE UCZESTNIKA
(To pytanie jest wymagane)
Nazwisko
(To pytanie jest wymagane)
Imię
(To pytanie jest wymagane)
Stopień/tytuł naukowy
(To pytanie jest wymagane)
E-mail
(To pytanie jest wymagane)
Telefon
(To pytanie jest wymagane)
Instytucja
(To pytanie jest wymagane)
Nazwa instytucji
(To pytanie jest wymagane)
Wydział/instytut/dział
(To pytanie jest wymagane)
Stanowisko
DANE KORESPONDENCYJNE
Ulica
Numer budynku
Numer lokalu
Kod pocztowy
Miejscowość
Kraj
DANE DO FAKTURY
(To pytanie jest wymagane)
Potrzebuję fakturę
(To pytanie jest wymagane)
Nazwa nabywcy
(To pytanie jest wymagane)
Ulica
(To pytanie jest wymagane)
Numer budynku
(To pytanie jest wymagane)
Kod pocztowy
(To pytanie jest wymagane)
Miejscowość
(To pytanie jest wymagane)
NIP
DEKLARACJA UDZIAŁU
(To pytanie jest wymagane)
Udział w XXXI KONFERENCJI NAUKOWEJ SEKCJI KLASYFIKACJI I ANALIZY DANYCH PTS
(To pytanie jest wymagane)
Proszę podać tytuł prezentacji

Prześlij plik

 

Wymagania abstraktu

Propozycję referatu należy załączyć w zgłoszeniu w formie streszczenia o układzie:

  1. Treść streszczenia powinna zawierać: główny cel referatu, wykorzystane metody, podejścia lub algorytmy oraz wskazanie walorów oryginalności pracy (co wnosi nowego i czym odróżnia się od innych prac);
  2. Kilka pozycji literatury ściśle związanych z referatem.
OŚWIADCZENIE
(To pytanie jest wymagane)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym na XXXI KONFERENCJI NAUKOWEJ SEKCJI KLASYFIKACJI I ANALIZY DANYCH PTS organizowana przez Instytut Ekonomii i Finansów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w dniach 7-8 września 2022.

Zgodnie z Art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”), informuję, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, zwana dalej „Administratorem”;
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz wykonywaniem praw przez osoby, których dane dotyczą, przysługujących na mocy RODO pod adresem e-mail: iod@sggw.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe pozyskane w związku z III Międzynarodową Konferencją Naukową „Nauki ekonomiczne dla agrobiznesu i obszarów wiejskich”,   będą przetwarzane na podstawie: art. 6 ust.1 lit. b) RODO - w celu realizacji w/w usługi oraz realizacji prawnie uzasadnionych interesów przez Administratora, art. 6 ust.1 lit. c) RODO - w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
  4. Odbiorcami państwa danych będą podmioty i organy, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, oraz podmioty, którym Administrator powierzy ich przetwarzanie na podstawie stosownej umowy w związku ze świadczonymi przez w/w podmiot usługami na rzecz Administratora, a gwarantującymi należytą realizację celów, o których mowa w pkt c) powyżej;
  5. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do w/w danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  6. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, na terytorium RP organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  7. Podanie przez Pani /Pana danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do organizacji konferencji.
  8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, oraz nie będą poddawane profilowaniu.